<<< หน้าหลัก | เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นหาข้อมูล  | ส่งการ์ดอวยพร | ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ ฟรีอีเมล์ ฟรีโฮมเพจ
       ตำรวจของประชาชน...............ต้องอดทนแก้ปัญหา...............ตื่นตัวทุกเวลา...............พัฒนาสู่สากล =========== >> สภ.ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี     โทร.036-618530   -   31      http://lopburi.police.go.th/tahin

คำศัพท์และคำย่อภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) คำย่อ (ภาษาไทย) ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตร. ROYAL THAI POLICE

กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
  กองบังคับการอำนวยการ
  กองบังคับการฝึกพิเศษ
  กองบังคับการสนับสนุน
  โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า
  กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ
  ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ
  กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน ภาค 1 - 4

บช.ตชด.
บก.อก.
บก.กฝ.
บก.สสน.
-
กก.สอ.
-
บก.ตชด. ภาค 1- 4
BODER PATROL POLICE BUREAU
GENERAL STAFF DIVISION
TACTICAL TRAINING DIVISION
SUPPORTING DIVISION
NAWUT SOMDETYA HOSPITAL
AIRBORNE REINFORCEMENT SUB-DIVISION
VILLAGE SCOUT CENTER
REGIONAL BORDER PATROL POLICE DIVISION 1-4
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 - 9
 กองบังคับการตำรวจจราจร
 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
 กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
บช.น.
บก.อก.
บก.น. 1 - 9
บก.จร.
บก.สปพ.
บก.ดพ.
กก.สด.
METROPOLITAN POLICE BUREAU
GENERAL STAFF DIVISION
METROPOLITAN POLICE DIVISION 1- 9
TRAFFIC POLICE DIVISION
PATROL AND SPECIAL POERATION DIVISION
POLICE FIRE BRIGADE
JUVENILE SUB-DIVISION
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
 กองบังคับการสอบสวน
บช.ปส.
บก.อก.
บก.ปส.1
บก.ปส.2
บก.สส
NARCOTICS SUPPRESSION BUREAU
GENERAL STAFF DIVISION
NARCOTICS SUPPRESSION DIVISION 1
NARCOTICS SUPPRESSION DIVISION 2
PROSECUTION AND FINANCIAL INVESTIGATION DIVISION
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองปราบปราม
 กองทะเบียน
 กองตำรวจรถไฟ
 กองตำรวจน้ำ
 กองตำรวจป่าไม้
 กองตำรวจทางหลวง
 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
 ส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
บช.ก.
บก.อก.
ป.
ท.
รฟ.
รน.
ปม.
ทล.
บก.ทท.
บก.สศก.
ปปป.
CENTRAL INVESTIGATION BUREAU
GENERAL STAFF DIVISION
CRIME SUPPRESSION DIVISION
REGISTRATION DIVISION
RAILWAY POLICE DIVISION
MARINE POLICE DIVISION
FORESTRY POLICE DIVISION
HIGHWAY POLICE DIVISION
TOURIST POLICE DIVISION
ECONOMIC CRIME INVESTIGATION DIVISION
COUNTER CORRUPTION DIVISION
กองบัญชาการศึกษา
 กองอำนวยการศึกษา
 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 สถาบันส่งเสริมการสอบสวน
 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล
 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 9
บช.ศ.
อศ.
สบพ.
สบส.
กก.รร.น.
กก.รร.ภ.1- 9
POLICE EDUCATION BUREAU
EDUCATION PLANNING DIVISION
INSTITUTE OF POLICE ADMINISTRATION DEVELOPMENT
INSTITUTE OF PROSECUTION AFFAIRS DEVELOPMENT
METROPOLITAN POLICE TRAINING SCHOOL
PROVINCIAL POLICE TRAINING SCHOOL 1 - 9
ตำรวจภูธรภาค 1 - 9
 ตำรวจภูธรจังหวัด
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
ภ. 1 -9
ภ.จว.
บก.อก.
กก.สส.
PROVINCIAL POLICE REGION 1 - 9
PROVINCIAL POLICE
GENERAL STAFF DIVISION
INVESTIGATION SUB-DIVISION
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝอ.ตร.
GENERAL STAFF OFFICE
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองบังคับการบริหารการศึกษา
 กองบังคับการปกครอง
 กองบังคับการวิชาการ
รร.นรต.
บก.อก.
บก.บศ.
บก.ปค.
บก.วช.
POLICE CADET ACADEMY
GENERAL STAFF DIVISION
EDUCATION SERICE DIVISION
POLICE CADETDIVISION
ACADEMIC DIVISION
สำนักงานกฎหมายและสถาบันส่งเสริมการสอบสวน
 กองคดี
 วิชาการ
 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LEGAL AFFAIRS DIVISION
TECHINCAL SERVICE DIVISION
INSTITUTE OF PROSECUTION AFFAIRS DEVELOPMENT
สำนักงานกำลังพล
 กองกำกับการอำนวยการ
 กองการสอบ
 กองอัตราการกำลัง
 กองทะเบียนพล
 กองวินัย
 กองสวัสดิการ
สกพ.
กก.อก.
กส.
อต.
ทพ.
วน.
สก.
OFFICE OF HUMAN RESOURCES
GENERAL STAFF SUB-DIVISION
RECRUITMENT DIVISION
ORGANIZATION PLANNING AND DESIGN DIVISION
PERSONNEL DIVISION
DISCIPLINARY DIVISION
WELFARE DIVISION
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 กองกำกับการอำนวยการ
 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
 กองพัฒนาการบริหารงานบุคคล
 กองพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
 กองรักษามาตรฐานวินัย
 กองอุทธรณ์และร้องทุกข์
สง.ก.ตร.
กก.อก.
ตป.
พน.
พผ.
รว.
อธ.
OFFICE OF THE POLICE COMMISSION
GENERAL STAFF SUB-DIVISION
PERSONNEL RECORDS AND AUDIT DIVISION
PERSONNAL DEVELOPMENT DIVISION
DISCIPLINARY SENTENCING DIVISION
DISCIPLINARY STANDARDS DIVISION
DISCIPLINARY APPEALS AND GRIEVANCES DIVISION
สำนักงานจเรตำรวจ
 ส่วนสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
 ส่วนตรวจราชการ 1
 ส่วนตรวจราชการ 2
 ส่วนตรวจราชการ 3
 ส่วนตรวจราชการ 4
 ส่วนตรวจราชการ 5
จต.
-
-
-
-
-
-
OFFICE OF INSPECTOR-GENERAL
INVESTIGATION DIVISION
INSPECTION DIVISION 1
INSPECTION DIVISION 2
INSPECTION DIVISION 3
INSPECTION DIVISION 4
INSPECTION DIVISION 5
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 กองบังคับการอำนวยการ
 กลุ่มสืบสวนสอบสวน
 กองตรวจคนเข้าเมือง 1
 กองตรวจคนเข้าเมือง 2
 กองตรวจคนเข้าเมือง 3
สตม.
บก.อก.
สส.
ตม.1
ตม.2
ตม.3
IMMIGRTION BUREAU
GENERAL STAFF DIVISION
LAW ENFORCEMENT SUB-DIVISION
IMMIGRATION DIVISION 1
IMMIGRATION DIVISION 2
IMMIGRATION DIVISION 3
สำนักงานตำรวจสันติบาล
 กองบังคับการอำนวยการ
 กลุ่มงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง
 กองตำรวจสันติบาล 1
 กองตำรวจสันติบาล 2
 กองสารนิเทศ
ส.
บก.อก.
-
ส.1
ส.2
สท.
SPECIAL BRANCH
GENERAL STAFF DIVISION
INTELLIGENCE PROCESSING SUB-DIVISION
SPECIAL BRANCH DIVISION 1
SPECIAL BRANCH DIVISION 2
PUBLIC RELATIONS DIVISION
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
สง.นรป.
OFFICE OF THE ROYAL COURT SECUURITY POLICE
สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 กองกำกับการอำนวยการ
 กองงบประมาณ
 กองแผนงาน 1
 กองแผนงาน 2
 กองวิจัยและพัฒนา
 ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ
สนผ.
กก.อก.
งป.
ผง.1
ผง.2
วจ.
ศขส.
OFFICE OF PLANNING AND BUDGET
GENERAL STAFF SUB-DIVISION
BUDGET DIVISION
PLANNING DIVISION 1
PLANNING DIVISION 2
RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
POLICE INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
สำนักงานแพทย์ใหญ่
 กองบังคับการอำนวยการ
 โรงพยาบาลตำรวจ
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 สถาบันนิติเวชวิทยา
 โรงพยาบาลดารารัศมี
พ.ต.
บก.อก.
รพ.
วพ.
นต.
-
OFFICE OF SURGENO-GENERAL
GENERAL STAFF DIVISION
POLICE GENERAL HOSPITAL
POLICE NURSING COLLEGE
INSTITUTE OF FORRENSIC MEDICINE
DARARASMI POLICE HOSPITAL 
สำนักงานวิทยาการตำรวจ
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองพิสูจน์หลักฐาน
 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 กองวิทยาการภาค 1
 กองวิทยาการภาค 2
 กองวิทยาการภาค 3
 กองวิทยาการภาค 4
สวท.
บก.อก.
พฐ.
ทว.
วท.1
วท.2
วท.3
วท.4
OFFICE OF FORRENSIC SCIENCE
GENERAL STAFF DIVISION
SCIENTIFIC CRIME DETECTION DIVISION
CRIMINAL RECORD DIVISION
REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 1
REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 2
REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 3
REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 4
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
 กองบังคับการอำนวยการ
 กองตำรวจสื่อสาร
 กองบินตำรวจ
 กองโยธาธิการ
 กองสรรพวุธ
 กองพลาธิการ
สกบ.
บก.อก.
สส.
บ.ตร.
ยธ.
สพ.
พธ.
OFFICE OF LOGISTICS
GENENAL STAFF DIVISION
COMMUNICATIONS DIVISION
POLICE AVIATION DIVISION
CIVIL ENGINEER DIVISION
ORDNANCE DIVISION
QUARTERMASTER DIVISION
หน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กองการเงิน
 กองการต่างประเทศ
 งานตรวจสอบภายใน
 สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
  การบริหารงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 สำนักงานเลขานุการ
นขต.
กง.
ตท.
ตส.
สง.กต.ตร.
สลก.
DIVISION ATTACHED TO HEADQUARTERS
FINANCE DIVISION
FOREIGN AFFAIRS DIVISION
INTER AUDIT DIVISION
OFFICE OF THE NATIONNAL POLICE BOARD
OFFICE OF SECRETARY TO ROYAL THAI POLICE